Algemene voorwaarden

Amsterdam Truffels aangedreven door wanneer Nature Calls BV

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Recht van intrekking

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de reflectieperiode

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van intrekking

Artikel 10 - Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Naleving en extra garantie

Artikel 13 - Levering en implementatie

Artikel 14 - Duurtransacties: Duur, Annulering en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Extra of verschillende bepalingen

Artikel 19 - Legaliteit

Artikel 20 - Gebruik

 

Artikel 1 - Definities

In deze omstandigheden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een afstandscontract en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde feest en de ondernemer;
 2. Tijd voor reflectie: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden in verband met zijn handel, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die zich uitstrekt tot de reguliere levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel - inclusief e-mail - waarmee de consument of ondernemer informatie kan opslaan die persoonlijk aan hem is geadresseerd op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik zal vergemakkelijken gedurende een gerichte termijn die is gericht op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de optie van de consument om de afstandscontract binnen de afkoelperiode te annuleren;
 9. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten aan consumenten op afstand biedt;
 10. Afstandsovereenkomst: Een overeenkomst gesloten tussen de ondernemer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoopverkoop van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met de sluiting van de overeenkomst, exclusief of gedeeltelijk gebruik is gemaakt van één of meer externe communicatietechnieken;
 11. Modelontwenningsformulier: Het Europese modelformulier voor opname opgenomen in bijlage I van deze voorwaarden;
 12. Externe communicatietechnologie: betekent dat kan worden gebruikt om een ​​overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en ondernemer tegelijkertijd in dezelfde kamer moeten zijn.

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wanneer de natuur BV roept

Keizersgracht 508

1017 EJ Amsterdam NL

Telefoonnummer: 0031203300700

E-mailadres: info@whennatureCalls.nl

 

Kamer van Koophandel nummer: 33301054

BTW-identificatienummer: NL814738370B01

 

 

Als de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant licentiesysteem: de

informatie over de toezichthoudende autoriteit.

 

Als de ondernemer een gereguleerd beroep beoefent:

 • de professionele associatie of organisatie waarmee hij is aangesloten;
 • de professionele titel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar het wordt toegekend;
 • een verwijzing naar de professionele regels die van toepassing zijn in Nederland en instructies waar en hoe deze professionele regels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de ondernemer en op elk contract dat is gesloten tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat het contract op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan de consument. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft de ondernemer aan, alvorens het contract van de afstand af te sluiten, hoe de algemene voorwaarden en bepalingen aan de ondernemer kunnen worden bekeken en dat ze zo snel mogelijk gratis worden verzonden op verzoek van de consument.
 3. Indien de afstandscontract elektronisch wordt gesloten, in afwijking van de vorige paragraaf en vóór het afstandscontract wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden op zodanige wijze aan de consument beschikbaar worden gesteld die zij kunnen zijn gemakkelijk opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat het contract van de afstand wordt gesloten, wordt aangegeven wanneer de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geïnspecteerd en dat ze op verzoek van de consument gratis elektronisch of anderszins zullen worden verzonden.
 4. In het geval dat specifieke product- of onderhoudsvoorwaarden van toepassing zijn, naast deze algemene voorwaarden, zijn de tweede en derde paragrafen mutatis mutandis van toepassing en in geval van tegenstrijdige omstandigheden, kan de consument altijd vertrouwen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem is . .

 

Artikel 4-Het aanbod

 1. Als een aanbieding een beperkte periode van geldigheid heeft of onderworpen is aan voorwaarden, wordt dit expliciet vermeld in de aanbieding.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten, digitale inhoud en / of aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van de aanbieding in te dienen. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn dit een echte weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Duidelijke fouten of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.
 3. Elke aanbieding bevat dergelijke informatie die het duidelijk is aan de consument in welke rechten en plichten zijn gehecht aan het accepteren van het aanbod.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Behoudens de bepalingen van lid 4, wordt de overeenkomst geconcludeerd op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de bijbehorende omstandigheden.
 2. Als de consument de aanbieding elektronisch heeft aanvaard, zal de handelaar onmiddellijk de ontvangst van de acceptatie van de aanbieding elektronisch bevestigen. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst oplossen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een beveiligde webomgeving te garanderen. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan - binnen juridische kaders - op de hoogte brengen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde conclusie van het afstandscontract. Als de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht om een ​​bestelling of verzoek te weigeren of om speciale voorwaarden aan de implementatie aan te voegen.
 5. Uiterlijk bij de levering van het product, de service of digitale inhoud aan de consument, stuurt de ondernemer de volgende informatie schriftelijk of op een zodanige manier dat de consument het op een toegankelijke manier op een duurzaam medium kan opslaan:
 1. Het bezoekende adres van de bedrijfslocatie van de ondernemer waar de consument met klachten kan gaan;
 2. de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 3. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de service of digitale inhoud; voor zover van toepassing, de afleverkosten; en de betaalmethode, levering of uitvoering van het afstandscontract;
 5. De vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst als de overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft of onbepaald is;
 6. Als de consument een herroepingsrecht heeft, vormt het modelontwenstelformulier.
 1. In het geval van een uitgebreide transactie is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Recht van intrekking

Voor producten:

 1. De consument kan een akkoord oplossen met betrekking tot de aankoop van een product tijdens een afkoelperiode van ten minste 14 dagen zonder redenen. De ondernemer kan de consument vragen over de reden voor de intrekking, maar hij is niet verplicht om zijn reden (en) te vermelden.
 2. De in lid 1 bedoelde reflectieperiode begint op de dag na de consument of een derde partij die de consument van tevoren is aangewezen, die niet de drager is, heeft het product ontvangen, of:
 1. Als de consument verschillende producten heeft besteld in dezelfde volgorde: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, op voorwaarde dat hij de consument hierover duidelijk heeft geïnformeerd voorafgaand aan het bestelproces, een bestelling weigert voor verschillende producten met verschillende levertijden.
 2. Als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde partij de laatste zending of het laatste deel heeft ontvangen;
 3. In geval van contracten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

 

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd:

 1. De consument kan een serviceovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud oplossen die gedurende ten minste 14 dagen niet op een tastbaar medium is afgeleverd zonder redenen te geven. De ondernemer kan de consument vragen over de reden voor de intrekking, maar hij is niet verplicht om zijn reden (en) te vermelden.
 2. De in lid 3 bedoelde reflectiesperiode begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

 

Uitgebreide reflectieperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een tastbaar medium is afgeleverd bij het informeren van het herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument niet heeft verstrekt met de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelopnamevorm, vervalt de reflectieperiode twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke reflectieperiode bepaald in overeenstemming met de vorige paragrafen van dit artikel.
 2. Als de ondernemer de consument heeft verstrekt met de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke afkoelingsperiode, vervalt de afkoelperiode 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen .

 

Artikel 7-Verplichtingen van de consument tijdens de reflectieperiode

 1. Tijdens de reflectieperiode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Het uitgangspunt hier is dat de consument alleen het product kan verwerken en inspecteren zoals hij in een winkel mag doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor de afschrijving van het product dat het resultaat is van een manier om het product te verwerken dat verder gaat dan wat is toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de afschrijving van het product als de ondernemer hem niet alle wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het intrekking van het recht op of aan het einde van de overeenkomst.

 

Artikel 8-Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, moet hij dit melden aan de ondernemer binnen de afkoelperiode door middel van het modelontwenningsformulier of op een andere ondubbelzinnige manier.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de dag na de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zal de consument het product retourneren of overhandigen op (een geautoriseerde vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden om het product zelf te verzamelen. De consument heeft in ieder geval voldaan aan de retourperiode als hij het product retourneert voordat de afkoelperiode is verlopen.
 3. De consument retourneert het product met alle geleverde accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het retourneren van het product. Als de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten voor terugkeer niet te dragen.
 6. Als de consument zich terugtrekt nadat u eerst uitdrukkelijk hebt gevraagd dat het verstrekken van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet klaar is voor verkoop in een beperkt volume of specifieke hoeveelheid begint tijdens de reflectieperiode, is de consument de ondernemer Een verschuldigde bedrag dat evenredig is aan dat deel van de verplichting die is voldaan door de ondernemer op het moment van intrekking, vergeleken met volledige naleving van de verplichting.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet klaar is voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van districtsverwarming, indien:
 1. De ondernemer heeft de consument niet verleend aan de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding in geval van intrekking of het modelformulier voor intrekking, of;
 2. De consument heeft de start van de uitvoering van de service of de levering van gas, water, elektriciteit of districtsverwarming tijdens de reflectieperiode niet expliciet verzocht.
 1. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, indien:
 1. Voorafgaand aan de levering heeft hij niet uitdrukkelijk overeengekomen om de naleving van de overeenkomst te bereiken vóór het einde van de reflectieperiode;
 2. Hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingrecht verliest bij het geven van zijn toestemming; of
 3. De ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
 1. Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten opgelost door de wet.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van intrekking

 1. Als de ondernemer de kennisgeving van intrekking door de consument elektronisch mogelijk maakt, zal hij onmiddellijk een ontvangstbevestiging sturen na ontvangst van deze kennisgeving.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product, onverwijld, maar binnen 14 dagen na de dag waarop de consument hem op de hoogte brengt. Tenzij de ondernemer biedt om het product zelf te verzamelen, kan hij wachten met het terugbetalen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument laat zien dat hij het product heeft geretourneerd, wat de eerdere is.
 3. De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode die de consument die wordt gebruikt voor vergoeding, tenzij de consument overeenstemt met een andere methode. De vergoeding is gratis voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10-Uitsluiting van herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft vermeld in het aanbod, althans op tijd voor de sluiting van de overeenkomst:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuaties in de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die in de wachttijd kan optreden;
 2. Afspraken gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarin producten, digitale inhoud en / of services worden aangeboden door de ondernemer aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de kans krijgt die persoonlijk aanwezig is op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en wanneer de succesvolle bieder verplicht is om de producten, digitale inhoud en / of diensten aan te schaffen;
 3. Servicecontracten, na volledige prestaties van de service, maar alleen als:
 1. De prestaties zijn gestart met de expliciete voorafgaande toestemming van de consument; en
 2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW- en passagiersvervoerovereenkomsten;
 2. Serviceovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, indien een specifieke datum of uitvoering van uitvoering is voorzien in de overeenkomst en andere dan voor residentiële doeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien een specifieke datum of uitvoering van uitvoering is voorzien in de Overeenkomst;
 4. Producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
 5. Producten die snel verwennen of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die niet geschikt zijn voor rendement om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan het zegel na levering is verbroken;
 7. Producten die onherroepelijk zijn gemengd met andere producten na levering vanwege hun aard;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen aan het einde van de overeenkomst, maar de aflevering hiervan kan alleen plaatsvinden na 30 dagen, en de werkelijke waarde ervan hangt af van fluctuaties op de markt waarover de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio, video-opnamen en computersoftware, waarvan de afdichting is verbroken na levering;
 10. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen op deze;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een tastbaar medium, maar alleen als:
 1. De prestaties zijn gestart met de expliciete voorafgaande toestemming van de consument; en
 2. De consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingrecht verliest.

 

Artikel 11-De prijs

 1. Tijdens de geldigheidsperiode die in het aanbod is vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behalve voor prijsveranderingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In tegenstelling tot het vorige lid, kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan fluctuaties op de financiële markt en waarover de ondernemer geen invloed heeft, tegen variabele prijzen. Deze link naar fluctuaties en het feit dat eventuele vermelde prijzen doelprijzen zijn vermeld in het aanbod.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
 4. Prijsstijgingen van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit heeft bepaald en:

A.They zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b. De consument heeft de bevoegdheid om het contract te annuleren op de dag waarop de prijsstijging van kracht wordt.

 1. De prijzen in het aanbod van producten of diensten omvatten btw.

 

Artikel 12-Voldoen aan de overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die zijn vermeld in de aanbieding, de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die bestaan ​​op de datum van de sluiting van de overeenkomst en / of overheidsvoorschriften . Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor andere dan normaal gebruik.
 2. Een extra garantie verstrekt door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en beweert dat de consument tegen de ondernemer op basis van de overeenkomst tegen de ondernemer kan aantonen als de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet heeft nageleefd.
 3. Onder een aanvullende garantie wordt verstaan ​​om elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent te betekenen waarin hij de consument bepaalde rechten of beweert dat verder gaat dan wat hij wettelijk verplicht is om te doen in het geval hij zijn deel van de overeenkomst .

 

Artikel 13-Levering en uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorg bij het ontvangen en implementeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het aanbieden van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer bekend is gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat wordt vermeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen uit met de reeks snelheid, maar uiterlijk 30 dagen, tenzij er een andere levertijd is overeengekomen. Als de levering wordt uitgesteld, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te beëindigen en heeft recht op enige vergoeding.
 4. Na ontbinding in overeenstemming met het vorige lid, zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.
 5. Het risico van schade en / of verlies van producten rust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen representatief die bekend is gemaakt aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14-Duurtransacties: Duur, Annulering en extensie

Annulering:

 1. De consument kan een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op elk moment met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van niet meer dan een maand.
 2. De consument kan een overeenkomst beëindigen die voor een bepaalde periode is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op elk moment tegen het einde van de aangegeven term, met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van ten minste de hoogste één maand.
 3. De consument kan de overeenkomsten vermeld in de vorige paragrafen:
  • annuleren op elk moment en niet beperkt tot annulering op een specifieke tijd of in een specifieke periode;
  • op zijn minst op dezelfde manier annuleren als ze door hem zijn aangegaan;
  • Annuleer altijd met dezelfde opzegtermijn omdat de ondernemer voor zichzelf is vastgelegd.

REISSING:

 1. Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die zich uitstrekt tot de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet stilzwijgend worden vernieuwd of hernieuwd voor een vaste periode.
 2. In tegenstelling tot het vorige lid, kan een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die zich uitstrekt tot de reguliere levering van het dagelijks nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften stilzwijgend wordt verlengd voor een vaste periode van maximaal drie maanden, als de consument verzet zich tegen deze uitgebreide overeenkomst. kan het einde van de extensie annuleren met een opzegtermijn van niet meer dan een maand.
 3. Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die zich uitstrekt tot de reguliere levering van producten of diensten mag alleen voor onbepaalde tijd stilstaan ​​als de consument op elk moment met een opzegtermijn van niet meer dan één maand kan annuleren. De opzegtermijn is een maximum van drie maanden indien de overeenkomst zich uitstrekt tot de reguliere, maar minder dan eens per maand, levering van dagelijkse, nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met een beperkte duur voor de reguliere levering van dagelijks, nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften (proef of inleidende abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef of inleidende periode.

Duur:

 1. Indien een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, kan de consument de overeenkomst op elk gewenst moment na één jaar met een opzegtermijn van niet meer dan een maand beëindigen, tenzij redelijkheid en eerlijkheid tegenbeëindigen vóór het einde van de overeengekomen termijn.

 

Artikel 15-Betaling

 1. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de afkoelingsperiode, of bij afwezigheid van een afkoelperiode binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een ​​dienst te verlenen, begint deze periode op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij het verkopen van producten aan consumenten, kan de consument nooit verplicht zijn in algemene voorwaarden om van tevoren meer dan 50% te betalen. Wanneer de vooruitbetaling is bepaald, kan de consument geen enkele rechten beweren met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of de dienst (en) voordat de gestelde vooruitbetaling is gedaan.
 3. De consument heeft de plicht om onnauwkeurigheden te melden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens aan de ondernemer onverwijld.
 4. Als de consument op tijd niet voldoet aan zijn betalingsverplichting (en), nadat hij is geïnformeerd door de ondernemer van de late betaling en de ondernemer de consument een periode van 14 dagen heeft verleend om nog steeds aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het niet-nalaten Betalen binnen deze periode van 14 dagen, is de wettelijke rente verschuldigd op het verschuldigde bedrag en de ondernemer heeft het recht om de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% op uitstaande bedragen tot € 2.500; 10% boven de volgende € 2.500 en 5% via de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan afwijken van de vermelde hoeveelheden en percentages ten gunste van de consument.

 

Artikel 16-Klachtenprocedure

 1. De ondernemer heeft een goed gepubliceerde klachtenprocedure en verwerkt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden ingediend in de ondernemer binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
 3. Klachten die aan de ondernemer worden ingediend, worden binnen een periode van 14 dagen na de datum van ontvangstbeantwoording. Als een klacht een te verwachten langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen 14 dagen antwoorden met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet kan worden opgelost door middel van onderlinge overeenstemming binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht, ontstaat een geschil dat onderhevig is aan de procedure voor geschillenbeslechting.

Artikel 17-Geschillen

 1. Alleen Nederlandse recht is van toepassing op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 18-Extra of verschillende termen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene bepalingen en voorwaarden zijn mogelijk niet ten koste van de consument en moet schriftelijk of zodanig worden vastgelegd dat ze op een toegankelijke manier door de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 - Legaliteit

 1. Het gebruik van de website van en het plaatsen van een bestelling bij wanneer de natuur Oproepen BV of een aankoop in de winkel in Amsterdam is gereserveerd voor personen van 18 jaar en ouder.
 2. Wanneer Nature Calls BV is aangesloten bij de VLOS (Association for National Consultation over Smart Products) www.vlos.nl en the CAN (Cannabinoids Adviesbureau Nederland)
 3. Door een bestelling of inkoop in de winkel te plaatsen op wanneer Nature Calls BV alle verantwoordelijkheid accepteert over de juridische status van de producten die aan u worden verzonden.
 4. Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan ​​in Nederland.

Wanneer de natuurnoemde oproepen echter geen definitief antwoord kan geven over de juridische status van elk product in elk ander land, omdat het onmogelijk is voor wanneer de natuur BV op de hoogte is van de voortdurend veranderende wetgeving in alle landen.

Wanneer Nature Calls BV geen informatie over de wettelijke status van een product in uw land kan verstrekken.

 1. U accepteert de verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met de wetten, regelgeving en douane-voorschriften in uw land invoert voordat u bestelt en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten legaal is in uw land.
 2. Wanneer Nature Calls BV op geen enkele manier illegaal gebruik van onze producten opneemt.
 3. Wanneer de natuurgesprekken BV niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden als het bestelde product door de douane wordt in beslag genomen.
 4. Wanneer de natuurgesprekken BV de producten stuurt onder de voorwaarde dat ze niet door derden worden gebruikt die in strijd zijn met de wet.
 5. Wanneer de aardoproepen kan BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of illegaal gebruik van onze producten.

 

 

Artikel 20 - Gebruik

 1. Houd alle producten buiten het bereik van kinderen.
 2. Wanneer de aardoproepen BV geen enkele aanspraken maakt die zijn producten geschikt zijn voor de behandeling, genezen of preventie van elke ziekte of aandoening. Wanneer de natuurgesproefte BV geen specifiek medisch advies geeft.
 3. Gebruik onze producten niet als u last hebt van hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekte, diabetes of een andere fysieke conditie. Gebruik onze producten niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze producten niet in combinatie met MAO-remmers of een andere medicatie. Rijden en gebruiken van zware machines moet worden vermeden bij gebruik van onze producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volgt zijn advies.
 4. U accepteert volledige aansprakelijkheid voor eventuele letsel, schade, straf, verlies van inkomsten of eigendommen die voortvloeien uit de aankoop, het verbruik, het gebruik en / of misbruik van A wanneer het Nature Call BV-product. Het bedrijf en de eigenaren, agenten en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de acties van klanten.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor opname

 

 

Modelontwenningsformulier

 

(Dit formulier alleen voltooien en retourneren als u het contract wilt annuleren)

 

Aan:

Wanneer de natuur BV roept

Keizersgracht 508

1017EJ Amsterdam NL

info@whennaturecalls.n

 

 • I / WE * Delen / Delen * Informeer u dat ik / wij * met betrekking tot onze overeenkomst

De verkoop van de volgende producten: [Productbeschrijving] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [Indicatie van digitale inhoud] *

De levering van de volgende service: [Specificatie van de service] *,

ingetrokken / ingetrokken *

 

 • Besteld op * / ontvangen op * [Datum van bestelling voor diensten of ontvangst voor producten]

 

 • [Naam van de consument (en)]

 

 • [Adres van consumenten (en)]

 

 • [Handtekening van consumenten (en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Verwijderen wat niet van toepassing is of voert wat van toepassing is.